รับความคุ้มครองทุกที่ทุกเวลากับ OnGuard

อุ่นใจคลายกังวลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วยความคุ้มครองจากโครงการ OnGuard (ออนการ์ด) ซึ่งจะช่วยป้องกัน
ความเสี่ยงเมื่อบัตรทางการเงิน โทรศัพท์มือถือ และเอกสารสำคัญของท่านเกิดการสูญหายหรือถูกขโมย รวมถึงการ
โจรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม โครงการ OnGuard ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อของการฉ้อฉล แต่ยังช่วย
คุ้มครองเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือท่านได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศก็ตาม

กรุณาศึกษารายละเอียดในหน้าเว็บไซด์นี้เพื่อท่านจะได้อุ่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองทุกที่ทุกเวลาได้อย่างไร

อุ่นใจคลายกังวลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วยความคุ้มครองจากโครงการ OnGuard
(ออนการ์ด) ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงเมื่อบัตรทางการเงิน| โทรศัพท์มือถือ และ
เอกสารสำคัญของท่านเกิดการสูญหายหรือถูกขโมย รวมถึงการโจรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม
โครงการ OnGuard ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อของการฉ้อฉล แต่ยัง
ช่วยคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือท่านได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่า
ท่านจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม

กรุณาศึกษารายละเอียดในหน้าเว็บไซด์นี้เพื่อท่านจะได้อุ่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองทุกที่
ทุกเวลาได้อย่างไร

 

รับความคุ้มครองทุกที่ทุกเวลากับ OnGuard

อุ่นใจคลายกังวลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วยความคุ้มครองจากโครงการ OnGuard
(ออนการ์ด) ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงเมื่อบัตรทางการเงิน| โทรศัพท์มือถือ และ
เอกสารสำคัญของท่านเกิดการสูญหายหรือถูกขโมย รวมถึงการโจรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม
โครงการ OnGuard ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อของการฉ้อฉล แต่ยัง
ช่วยคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือท่านได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่า
ท่านจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม

กรุณาศึกษารายละเอียดในหน้าเว็บไซด์นี้เพื่อท่านจะได้อุ่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองทุกที่
ทุกเวลาได้อย่างไร

 

รับความคุ้มครองทุกที่ทุกเวลากับ OnGuard

Home_Product_Mobile_Desc

 

เลือกแผนความคุ้มครอง

กลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วเมื่อบัตรทางการเงินหรือเอกสารสำคัญสูญหายหรือ
ถูกขโมย หรือถูกโจรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม

พนักงานผู้เชี่ยวชาญของโครงการOnGuardพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียทางการเงินขึ้นกับท่าน และ
ช่วยให้ท่านได้รับค่าชดเชยอย่างทันท่วงทีในกรณีต่อไปนี้

 1. เมื่อบัตรบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรถอนเงินสดถูกฉ้อฉล
 2. เมื่อถูกโจรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม
 3. เพื่อรับค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ทดแทน เมื่อเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง
  บัตรประชาชน เกิดการสูญหาย

กลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วเมื่อบัตรทางการเงินหรือเอกสารสำคัญสูญหายหรือ
ถูกขโมย หรือถูกโจรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม

พนักงานผู้เชี่ยวชาญของโครงการOnGuardพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียทางการเงินขึ้นกับท่าน และ
ช่วยให้ท่านได้รับค่าชดเชยอย่างทันท่วงทีในกรณีต่อไปนี้

 1. เมื่อบัตรบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรถอนเงินสดถูกฉ้อฉล
 2. เมื่อถูกโจรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม
 3. เพื่อรับค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ทดแทน เมื่อเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง
  บัตรประชาชน เกิดการสูญหาย

เราช่วยท่านได้ เมื่อบัตรของท่านสูญหายหรือถูกขโมย

ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อบัตรทางการเงินของท่านสูญหายหรือถูกขโมย ท่านสามารถ
โทรหาเราได้ทุกเวลาไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน เราจะช่วยเหลือท่านโดย

 1. แนะนำสิ่งสำคัญที่จะต้องทำหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น
 2. แนะนำบุคคลที่ท่านจะต้องติดต่อเพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 3. แนะนำวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 4. แนะนำวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความสูญเสียทางการเงินเพิ่มขึ้น
 5. แจ้งธนาคารผู้ออกบัตรว่าบัตรของท่านสูญหายหรือถูกขโมย

หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ฉ้อฉล

ตั้งแต่วินาทีที่ท่านได้แจ้งกับธนาคารผู้ออกบัตรว่าบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ
บัตรถอนเงินสดของท่านสูญหายหรือถูกขโมย โครงการ OnGuard จะช่วยคุ้มครองไม่ให้
ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อบัตรทางการเงินของท่านถูกนำไปกระทำธุรกรรม
ฉ้อฉล

OnGuard มุ่งเน้นความปลอดภัยของท่านเป็นอันดับแรก

อุ่นใจคลายกังวลกับโครงการ OnGuard ที่จะชดเชยค่าเสียหายให้ท่านเมื่อท่านสูญเสียเงินที่
ตู้เอทีเอ็มอันเนื่องมาจากการกระทำดังต่อไปนี้

 1. ธุรกรรมฉ้อฉล
 2. การชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์
 3. การโจรกรรมข้อมูลบัตร
 4. การปลอมแปลงบัตร
 5. การโจรกรรมขณะใช้บัตรทำรายการที่ตู้เอทีเอ็ม

ทดแทนเอกสารสำคัญที่สูญหายด้วยความมั่นใจ

ในกรณีที่เอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของท่านสูญหายหรือถูก
ขโมย ท่านสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารสำคัญชุดใหม่ทดแทนฉบับที่
สูญหายได้จากเรา

ตัวท่านได้รับความคุ้มครอง ครอบครัวได้รับความอุ่นใจ

ในกรณีที่ท่านต้องประสบกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ซึ่งทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บและต้องการ
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ พนักงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมเสมอตลอด ชั่วโมง 24
ทุกวัน เพื่อให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ท่าน โครงการ OnGuard จะช่วยให้ท่านและ
บุคคลที่ท่านรักอุ่นใจในภาระที่จะได้รับการแบ่งเบา โดยพร้อมมอบผลประโยชน์ให้ท่าน ใน
กรณีดังต่อไปนี้

 1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 2. สูญเสียอวัยวะ
 3. สูญเสียการมองเห็น
 4. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 5. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลและชดเชยรายได้

ตัวท่านได้รับความคุ้มครอง ครอบครัวได้รับความอุ่นใจ

ในกรณีที่ท่านต้องประสบกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ซึ่งทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บและต้องการ
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ พนักงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมเสมอตลอด ชั่วโมง 24
ทุกวัน เพื่อให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ท่าน โครงการ OnGuard จะช่วยให้ท่านและ
บุคคลที่ท่านรักอุ่นใจในภาระที่จะได้รับการแบ่งเบา โดยพร้อมมอบผลประโยชน์ให้ท่าน ใน
กรณีดังต่อไปนี้

 1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 2. สูญเสียอวัยวะ
 3. สูญเสียการมองเห็น
 4. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 5. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลและชดเชยรายได้

ให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมเมื่อท่านต้องการ

โครงการ OnGuard จะมอบผลประโยชน์ให้แก่ท่านเมื่อท่านประสบอุบัติเหตุ ซึ่งส่งผลให้

 1. เสียชีวิต
 2. สูญเสียอวัยวะถาวร
 3. สูญเสียการมองเห็น
 4. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

รับผลประโยชน์การรักษาพยาบาลและชดเชยรายได้

เมื่อท่านได้รับบาดเจ็บและต้องการการรักษาโดยแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ โครงการ
OnGuard จะชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้ท่าน โดยค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวต้องเป็นค่า
รักษาที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามคำวินิจฉัยของแพทย์

ส่วนกรณีที่ท่านต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ โครงการ
OnGuard ยังมอบผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
สูงสุดเป็นระยะเวลาถึง 30 วัน

การคุ้มครองสองเท่าเมื่อถูกโจรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม

โครงการ OnGuard จะเพิ่มผลประโยชน์เป็นสองเท่าเมื่อท่านประสบเหตุการณ์ถูกโจรกรรมที่
ตู้เอทีเอ็ม ซึ่งส่งผลให้

 1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 2. สูญเสียอวัยวะถาวร
 3. สูญเสียการมองเห็น
 4. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 5. ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและได้รับผลประโยชน์การชดเชยรายได้

คุ้มครองโทรศัพท์มือถือและตัวท่านเอง

หากโทรศัพท์มือถือของท่านสูญหายหรือถูกขโมย โครงการOnGuardสามารถคุ้มครองท่าน
ได้ด้วยโปรแกรม Rebound Mobile Security ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดลงบน
มือถือเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินในโทรศัพท์ของท่านถูกนำไป
ใช้โดยมิชอบ เมื่อติดตั้งแล้วท่านจะสามารถเปิดใช้งานเพื่อใช้บริการได้ดังต่อไปนี้

 1. การสั่งล็อคโทรศัพท์จากระยะทางไกล
 2. การล็อคซิมโทรศัพท์
 3. การล็อคโทรศัพท์ในรูปแบบต่างๆ (ล็อคการใช้ขณะอยู่ในโหมด Roaming ล็อครูปแบบ
  การโทร ล็อคการโทรออกต่างประเทศ)
 4. การสั่งล็อคหรือปลดล็อคโทรศัพท์มือถือผ่าน SMS
 5. การบันทึกประวัติตำแหน่งที่อยู่ของโทรศัพท์
 6. การสำรองข้อมูลบัญชีรายชื่อและล้างข้อมูลในโทรศัพท์จากระยะทางไกล
 7. การบันทึกภาพและจัดเก็บ
 8. ระบบการเตือนเมื่อมีการกู้ข้อมูล
 9. ระบบบัญชี Rebound Mobile Security ในหน้าเว็บไซต์

นอกจากนี้ OnGuard ยังจะช่วยเหลือในการนำส่งโทรศัพท์ที่สูญหายคืนท่านเมื่อมีผู้ติดต่อมา
อีกด้วย

โปรแกรม Rebound Mobile Security

โปรแกรม ReboundTM Mobile Security จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและ
ข้อมูลทางการเงินในโทรศัพท์ของท่าน โดยท่านจะต้องดำเนินการต่อไปนี้เพื่อคุ้มครอง
โทรศัพท์มือถือและข้อมูลในโทรศัพท์ของท่าน

 1. เปิดใช้งาน Rebound Mobile Security
 2. ปฏิบัติตามข้อแนะนำที่เราจะส่งไปให้หลังจากท่านติดตั้งโปรแกรมแล้ว

โปรแกรม   

คุ้มครองโทรศัพท์มือถือและตัวท่านเอง

หากโทรศัพท์มือถือของท่านสูญหายหรือถูกขโมย โครงการOnGuardสามารถคุ้มครองท่าน
ได้ด้วยโปรแกรม ReboundTM Mobile Security ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดลงบน
มือถือเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินในโทรศัพท์ของท่านถูกนำไป
ใช้โดยมิชอบ เมื่อติดตั้งแล้วท่านจะสามารถเปิดใช้งานเพื่อใช้บริการได้ดังต่อไปนี้

 1. การสั่งล็อคโทรศัพท์จากระยะทางไกล
 2. การล็อคซิมโทรศัพท์
 3. การล็อคโทรศัพท์ในรูปแบบต่างๆ (ล็อคการใช้ขณะอยู่ในโหมด Roaming ล็อครูปแบบ
  การโทร ล็อคการโทรออกต่างประเทศ)
 4. การสั่งล็อคหรือปลดล็อคโทรศัพท์มือถือผ่าน SMS
 5. การบันทึกประวัติตำแหน่งที่อยู่ของโทรศัพท์
 6. การสำรองข้อมูลบัญชีรายชื่อและล้างข้อมูลในโทรศัพท์จากระยะทางไกล
 7. การบันทึกภาพและจัดเก็บ
 8. ระบบการเตือนเมื่อมีการกู้ข้อมูล
 9. ระบบบัญชี Rebound Mobile Security ในหน้าเว็บไซต์

นอกจากนี้ OnGuard ยังจะช่วยเหลือในการนำส่งโทรศัพท์ที่สูญหายคืนท่านเมื่อมีผู้ติดต่อมา
อีกด้วย

การเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์จาก Rebound

ในวันนี้คุณสามารถเข้าถึงวอลท์สำหรับรักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์
ได้เพื่อ

 1. ล็อคอุปกรณ์ของคุณ
 2. ค้นหาอุปกรณ์ของคุณ
 3. ล้างข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณ
 4. สำรองข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณ
 5. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่า
 6. และอื่นๆ อีกมากมาย!

เข้าถึง  

การสั่งล็อคโทรศัพท์จากระยะทางไกล

 1. เพียงส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือหรือเลือกคำสั่งล็อคผ่านเว็บไซต์ มือถือ
  ของท่านจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณเตือน ตลอดจนระบุตำแหน่งและจับ
  ภาพมือถือของท่าน

การล็อคซิมโทรศัพท์

 1. โทรศัพท์จะถูกล็อคทันทีหากมีการเปลี่ยนซิมใหม่
 2. ระบุตำแหน่งของโทรศัพท์หลังจากเปลี่ยนซิมใหม่

การล็อคโทรศัพท์ในรูปแบบต่างๆ

 1. ล็อคการใช้โทรศัพท์ขณะอยู่ในโหมด Roaming
 2. ล็อคโทรศัพท์เมื่อไม่มีการใช้งาน
 3. ล็อคโทรศัพท์เมื่อมีการโทรออกไปยังหมายเลขที่ไม่มีอยู่ในรายการติดต่อ
 4. ล็อคโทรศัพท์เมื่อมีการโทรออกไปยังประเทศที่กำหนดไว้

ระบุพิกัดของโทรศัพท์

 1. แสดงแผนที่ที่ระบุพิกัดสุดท้ายของโทรศัพท์มือถือ

การสำรองข้อมูลบัญชีรายชื่อและล้างข้อมูลจากระยะทางไกล

 1. สำรองข้อมูลบัญชีรายชื่อจากโทรศัพท์ไปที่บริการออนไลน์ซึ่งมีความปลอดภัย
 2. ลบข้อมูลสำคัญ รวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อ e-mail และ SMS จากโทรศัพท์จากระยะทาง
  ไกล

การบันทึกภาพและจัดเก็บ

 1. เมื่อมีการสั่งล็อคโทรศัพท์มือถือ กล้องในโทรศัพท์จะบันทึกภาพขโมยหรือบุคคลที่
  พยายามใช้โทรศัพท์มือถือของท่าน

ระบบการเตือนเพื่อยับยั้งขโมยและส่งข้อความ

เมื่อมีการสั่งล็อคโทรศัพท์จากระยะทางไกล

 1. สัญญาณเตือนจะดังขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างและยับยั้งการกระทำของ
  ขโมย
 2. ข้อความจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่เก็บโทรศัพท์ได้ติดต่อกลับและนำ
  โทรศัพท์ส่งคืน

หมายเหตุ: โปรแกรม Rebound Mobile Security จะสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์แบบ
สมาร์ทโฟน ได้แก่ แอนดรอยด์ iOS แบล็คเบอรี่ ซิมเบี้ยน และวินโดว์เท่านั้น โดยลักษณะ
การให้บริการของแต่ละเครื่องจะแตกต่างกันออกไป

ต้องทำอย่างไรเมื่อทำโทรศัพท์มือถือหาย

ในกรณีที่โทรศัพท์มือถือของท่านสูญหายหรือถูกขโมยแต่ท่านได้ติดตั้งระบบ ReboundTM
Mobile Security เพื่อคุ้มครองโทรศัพท์ไว้แล้วกรุณาใช้คำสั่งล็อคเครื่องดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ล็อคเครื่อง

เข้าระบบไปที่บัญชี Rebound Mobile Security ของท่านและเลือกคำสั่ง ‘Lock Device’
สำหรับสมาร์ทโฟนบางรุ่น ท่านสามารถส่งรหัสล็อค 4 หลักของท่านผ่านทาง SMS จาก
โทรศัพท์มือถือเครื่องใดก็ได้ไปยังโทรศัพท์ของท่านเพื่อทำการล็อคเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2: ระบุตำแหน่งที่อยู่ของโทรศัพท์

จากบัญชี Rebound Mobile Security เลือกคำสั่ง ‘Map Location’ และเลือกปุ่ม
‘Re-send Find’ ตำแหน่งที่อยู่ของโทรศัพท์จะถูกระบุทันทีเมื่อข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ถูก
ส่งมาจากโทรศัพท์ของท่าน

เพียงโทรหาเราหากท่านไม่สามารถเข้าระบบบัญชีของท่านได้ด้วยตนเอง เราสามารถ
ช่วยเหลือท่านเพื่อล็อคและระบุตำแหน่งที่อยู่ของโทรศัพท์ให้ท่านได้

นอกจากนี้ ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าคนสำคัญของโครงการ OnGuard หากโทรศัพท์มือถือ
ของท่านสูญหาย และมีผู้เก็บได้ติดต่อมา เราจะดำเนินการติดต่อประสานงานและนัดส่งคืน
โทรศัพท์มือถือให้ท่านอย่างปลอดภัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อท่านต้องอยู่ไกลบ้าน

เดินทางท่องเที่ยวด้วยความอุ่นใจเมื่อบัตรทางการเงินของท่านเกิดสูญหายหรือถูกขโมยขณะเดินทางพนักงานผู้เชี่ยวชาญของOnGuardพร้อมเสมอตลอด24ชั่วโมงทุกวัน เพื่อ
ให้ความช่วยเหลือไม่ให้ท่านต้องตกอยู่ในความยากลำบากโดยเราจะ

 1. โอนเงินไปให้ท่านยังศูนย์บริการโอนเงินที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุด
 2. ช่วยท่านชำระค่าโรงแรมที่พัก
 3. จัดหาตั๋วโดยสารสายการบินฉบับใหม่ทดแทนและแนะนำขั้นตอนการขอรับตั๋วโดยสาร
  ท่สนามบินที่ใกล้ที่สุด
 4. บริการช่วยต่อสายโทรศัพท์ของท่านไปยังบุคคลใกล้ชิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หรือหากท่านต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์หรือกฎหมายเรามีเครือข่ายข้อมูลผู้
เชี่ยวชาญทั่วโลกเพื่อให้ความช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับ

 1. คำปรึกษาทางการแพทย์ทั่วโลก
 2. คำปรึกษาทางกฎหมายทั่วโลก

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อท่านต้องอยู่ไกลบ้าน

เดินทางท่องเที่ยวด้วยความอุ่นใจ เมื่อบัตรทางการเงินของท่านเกิดสูญหายหรือถูกขโมย
ขณะเดินทาง พนักงานผู้เชี่ยวชาญของ OnGuard พร้อมเสมอตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อ
ให้ความช่วยเหลือ ไม่ให้ท่านต้องตกอยู่ในความยากลำบาก โดยเราจะ

 1. โอนเงินไปให้ท่านยังศูนย์บริการโอนเงินที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุด
 2. ช่วยท่านชำระค่าโรงแรมที่พัก
 3. จัดหาตั๋วโดยสารสายการบินฉบับใหม่ทดแทนและแนะนำขั้นตอนการขอรับตั๋วโดยสาร
  ที่สนามบินที่ใกล้ที่สุด

หรือหากท่านต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์หรือกฎหมาย เรามีเครือข่ายข้อมูลผู้
เชี่ยวชาญทั่วโลกเพื่อให้ความช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับ

 1. คำปรึกษาทางการแพทย์ทั่วโลก
 2. คำปรึกษาทางกฎหมายทั่วโลก

เงินสดโทรสั่งได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อท่านทำกระเป๋าสตางค์รวมถึงบัตรต่างๆ หายขณะเดินทางท่องเที่ยว โครงการ OnGuard
สามารถช่วยเหลือท่านได้ เพียงโทรหาเรา เราจะจัดส่งเงินสดสูงสุดถึง 30,000 บาทไปยัง
ศูนย์บริการโอนเงินที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุด

พร้อมเสมอกับบริการจ่ายค่าโรงแรมฉุกเฉิน

เมื่อท่านต้องจ่ายค่าโรงแรม แต่ทำกระเป๋าสตางค์รวมถึงบัตรทางการเงินต่างๆ หายในขณะ
เดินทาง เพียงโทรหาเรา เราจะโอนเงินสดสูงสุดจำนวน 30,000 บาทไปยังศูนย์บริการโอน
เงินที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุดเพื่อที่ท่านจะได้นำไปจ่ายค่าโรงแรมได้

ให้เราจัดหาตั๋วเครื่องบินพาท่านกลับบ้าน

หากท่านทำกระเป๋าสตางค์รวมทั้งตั๋วเครื่องบินหายขณะเดินทางท่องเที่ยว เพียงโทรหาเรา
เราจะประสานงานกับสายการบินในการออกตั๋วโดยสารฉบับใหม่ให้ในมูลค่าสูงสุด 30,000
บาท และแนะนำขั้นตอนการใช้บริการและสถานที่ที่ท่านสามารถติดต่อขอรับตั๋วโดยสาร เพื่อ
ให้ท่านได้เดินทางกลับบ้านอย่างสะดวกสบาย

หากท่านต้องประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างการเดินทาง เช่น โทรศัพท์มือถือสูญ
หายหรือถูกขโมย ท่านสามารถติดต่อมายังศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเรา พนักงานของ
เราจะช่วยติดต่อไปยังครอบครัว เพือน หรือเพื่อนร่วมงานของท่าน ให้ท่านได้พูดสายกับ
พวกเขาได้ฟรีเป็นเวลา 60 นาที (สามารถใช้บริการได้ฟรี 60 นาทีต่อปี)

เพื่อใช้บริการติดต่อทางไกลฉุกเฉิน ท่านเพียง

 1. โทรหาเราที่เบอร์ 1770 หากท่านอยู่ในประเทศไทย หรือ +662-217-5770 หากท่านอยู่
  ต่างประเทศ หรือ
 2. ส่งอีเมลหาเราที่ info@onguard.in.th โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ที่ท่าน
  ต้องการติดต่อในอีเมล

เราถือความอยู่ดีมีสุขของท่านเป็นอันดับแรก

เมื่อท่านต้องตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์หรือ
กฎหมาย ท่านสามารถโทรหาเราได้ตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ
พนักงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

 1. ศูนย์กลางหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสมที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด จากเครือข่าย
  ข้อมูลแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และโรงพยาบาลทั่วโลกของเรา
 2. ทนายความผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขากฎหมายเพื่อช่วยให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายให้
  ท่าน จากเครือข่ายข้อมูลการให้บริการด้านกฎหมายทั่วโลกของเรา

หมายเหตุ สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ